2022-03-24 šaukiamas Centro kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

CENTRO KREDITO UNIJOS NARIAMS

 

Informuojame, kad  2022 m. kovo mėn. 24 d.  16 val. šaukiamas Centro kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas.

 

Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2021 m. vidaus audito tarnybos  ataskaita, jos įvertinimas.
  2. 2021 m. valdybos ataskaita, jos įvertinimas. 
  3. 2021 m. paskolų komiteto ataskaita, jos įvertinimas.
  4. 2021 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
  5. 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Informacija nariams dėl Lietuvos Kredito unijų įstatymo 32 str. 2 dalies pažeidimo. Veiklos plano 2022 metams tvirtinimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  9. Kiti klausimai: Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą (jei bus mažinami).

 

Atsižvelgiant į šalyje susiklosčiusią situaciją dėl COVID19, prašome Centro kredito unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.  

Dėl balsavimo biuletenio ir kitos informacijos, susijusios su balsavimu iš anksto raštu, prašome kreiptis į kredito uniją tel. 837 224436, el. p.  centrounija@lku.lt. arba atvykti į kredito uniją adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2022 m. kovo mėn. 24 d.  16.00 val. - atnešti arba atsiųsti paštu adresu: Centro kredito unija,  A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, LT- 44240.

 

Taip pat primename, kad, nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2022 m. kovo mėn. 30 d.,  adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, 16.00 val., numatant tą pačią darbotvarkę.

Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota Centro kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoja Vilma Ližaitienė, tel. 837 224436, el. p.  centrounija@lku.lt.

             Balsavimo biuletenis ČIA

                   Kredito unijos valdyba

2022-03-24 šaukiamas Centro kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas
Klauskite mūsų