INFORMACIJA INDĖLININKUI

 • Centro kredito unijoje laikomi indėliai yra draudžiami viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“
 • Apsaugos riba – iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius visomis valiutomis (1)
 • Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje, visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, sumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba (1)
 • Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui (2)
 • Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jei kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų – 7 darbo dienos (3)
 • Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta – eurai
 • Kontaktiniai duomenys:
  Viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“
  Savanorių pr. 5, LT-03116 Vilnius
  Tel.: (8 5) 213 5657
  Faks.: (8 5) 213 5546
  El. Pastas: idf@idf.lt
 • Daugiau informacijos: www.iidraudimas.lt

 

Pastabos:

 1. Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams draudimo įmonė išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka.

  Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar jos esmę atitinkančią sutartį mirties atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensacija arba išmoka įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas gauti pinigai; išmokos ar kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą) indėliai apsaugomi didesne kaip 100 000 eurų suma.

  Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt

 2. Jeigu turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma kiekvienam indėlio bendraturčiui.

Draudimo išmokų išmokėjimas

Atsakinga už indėlių draudimo sistemą yra draudimo įmonė  (viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“ Savanorių pr. 5, LT-03116 Vilnius, tel.: (8 5) 213 5657, faks.: (8 5) 213 5546, el. paštas: idf@idf.lt), interneto svetainė: www.iidraudimas.lt. Ji grąžins jūsų indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per:
 • 10 darbo dienų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.;
 • 7 darbo dienas nuo 2024 m. sausio 1 d.

Jei iki 2023 m. gruodžio 31 d. indėlių draudimo išmokos neišmokamos per 7 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos, nuo 2016 m. gegužės 16 d. indėlininko prašymu jam per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos išmokama minimaliosios mėnesinės algos dydžio, bet ne didesnė negu indėlininko turimų tinkamų drausti indėlių suma, indėlių draudimo išmokos dalis (avansinė indėlių draudimo išmoka).

Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka Jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su draudimo įmone. Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: www.iidraudimas.lt


Kita svarbi informacija

Iš principo visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti draudimo įmonėje.

Tam tikriems indėliams taikomos išimtys nurodytos draudimo įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Jūsų paprašyta kredito įstaiga taip pat informuos Jus, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jeigu indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina ir sąskaitos išraše.

 

 

  

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE ATVEJUS, KAI INDĖLIAI NEDRAUDŽIAMI IR KAI TAIKOMI INDĖLIŲ DRAUDIMO IŠMOKŲ MOKĖJIMO APRIBOJIMAI

Centro kredito unijoje laikomi indėliai yra draudžiami viešoji įstaiga "Indėlių ir investicijų draudimas"

Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami:

Informuojama, kad pagal Lietuvos Respublikos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį indėlių draudimo objektas nėra (nurodytų subjektų indėliai nėra indėlių draudimo objektas, neatsižvelgiant į tai, pagal kurios valstybės teisės aktus šie subjektai yra įsteigti):

 1. kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu;
 2. kredito įstaigos nuosavos lėšos;
 3. indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;
 4. finansų įstaigų indėliai;
 5. valdymo įmonių indėliai;
 6. finansų maklerio įmonių indėliai;
 7. indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai);
 8. draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių, kitose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse įsteigtų draudimo įmonių ir perdraudimo įmonių indėliai;
 9. kolektyvinio investavimo subjektų indėliai;
 10. pensijų fondų indėliai;
 11. valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų ir įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;
 12. Lietuvos banko indėliai;
 13. paties indėlių draudimo sistemos dalyvio išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptais ir paprastaisiais vekseliais;
 14. elektroniniai pinigai ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos.

Atvejai, kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai:

Informuojama, kad pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 8 straipsnį indėlių draudimo išmokos nemokamos:

 1. už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra draudimo objektas (kaip nurodyta aukščiau šioje formoje);
 2. indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir laikomo indėlio suma yra mažesnė kaip 10 eurų;
 3. indėlininkams ar kitiems asmenims, kurie turi reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką ir kuriems dėl jų laikomų kaip indėlių pinigų įsigijimo teisėtumo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo.


Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas:

Informuojama, kad pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalį indėlių draudimo išmokos išmokėjimas atidedamas, kai:

 

 1.  trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama besikreipiančio asmens teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas,- iki bus pateikti duomenys, kuriais pagridžiama teisė gauti indėlių draudimo išmoką, arba įsiteisės galutinis teismo sprendimas, kuriuo išsprendžiamas ginčas dėl indėlio;
 2. įstatymų numatytais atvejais ir tvarka indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu,- iki apribojimo panaikinimo;
 3. per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų,- iki 3 mėnesių  nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos;
 4. draudimo įmonė iš indėlių draudimo sistemos dalyvio gauna duomenis apie indėlių draudimo išmokos sumą, kuri bus didesnė kaip 100 000 eurų dėl indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų priežasčių, sumai, viršijančiai 100 000 eurų,- iki bus išaiškintos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos sumos, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesiams nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos;
 5. tinkamas drausti indėlis laikomas bendroje ar depozitinėje sąskaitoje,- iki bus išsiaiškintos konkrečiam asmeniui bendroje ar depozitinėje sąskaitoje priklausančios sumos, bet ne ilgiau 3 mėnesiams nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos;
 6. indėlių draudimo išmokos mokamos Lietuvos Respublikoje įsteigtos kredito įstaigos priimančiojoje valstybėje narėje įsteigto filialo indėlininkams pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalį,- iki priimančiosios valstybės narės indėlių draudimo sistemos administratorius patvirtins, kad jis yra pasiruošęs mokėti indėlių draudimo išmokas;
 7. indėlių draudimo išmokos mokamos kitoje valstybėje narėje buveinę turinčios kredito įstaigos Lietuvos Respublikoje įsteigto filialo indėlininkams pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 8 dalį,- iki buveinės valstybės narės indėlių draudimmo sistemos, kurios dalyvė yra kredito įstaiga, įsteigusi filialą Lietuvos Respublikoje, administratorius pateiks draudimo įmonei duomenis, reikalingus draudimo išmokoms išmokėti, ir perves draudimo išmokoms išmokėti reikiamą lėšų sumą;
 8. indėlininkui ar kitam asmeniui, kurie turi reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką, dėl jų laikomų kaip indėlių pinigų įsigijimo teisėtumo pareištas kaltinimas dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo,- iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

 

Kontaktiniai duomenys:
Viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“
Savanorių pr. 5, LT-03116 Vilnius
Tel.: (8 5) 213 5657
Faks.: (8 5) 213 5546
El. Pastas: idf@idf.lt
Daugiau informacijos: www.iidraudimas.lt
Klauskite mūsų