pakartotinis Centro kredito unijos narių susirinkimas 2023 m. kovo mėn. 30 d. 16.00 val

Šaukiamas Centro kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

 

Informuojame, kad 2023 m. kovo mėn. 23 d. neįvykus Centro kredito unijos eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesurinkimo, šaukiamas pakartotinis Centro kredito unijos narių susirinkimas 2023 m. kovo mėn. 30 d. 16.00 val., adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, numatant tą pačią darbotvarkę:

 

  1. 2022 m. vidaus audito tarnybos  ataskaita, jos įvertinimas.
  2. 2022 m. valdybos ataskaita, jos įvertinimas. 
  3. 2022 m. paskolų komiteto ataskaita, jos įvertinimas.
  4. 2022 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) priėmimas.
  5. 2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Informacija nariams dėl Lietuvos Kredito unijų įstatymo 32 str. 2 dalies pažeidimo. Veiklos plano 2023 metams tvirtinimas.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  9. Kiti klausimai: Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą (jei bus mažinami).

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Centro kredito unijos internetiniame puslapyje https://centrounija.lt/  arba Centro kredito unijos klientų aptarnavimo vietoje.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius galite pristatyti iki                            2023 m. kovo mėn. 30 d. 16.00 val. - atnešti arba atsiųsti paštu adresu: Centro kredito unija,                       A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas, LT- 44240.

Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota Centro kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoja Vilma Ližaitienė, tel. 837 224436, el. p.  centrounija@lku.lt.

 

 

       

                  Kredito unijos valdyba

pakartotinis Centro kredito unijos narių susirinkimas 2023 m. kovo mėn. 30 d. 16.00 val
Klauskite mūsų