ĮVYKO EILINIS PAKARTOTINIS CENTRO KREDITO UNIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vadovaujantis LR Kredito unijų įstatymu, informuojame apie 2022 03 30 įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas 2021 metinių finansinių ataskaitų rinkinys. Patvirtintas pateiktas 2021 metų pelno paskirstymo (nuostolių dengimo)  projektas. 
  5. Patvirtinta 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.
  6. Unija pateikė veiklos planą su iškeltais pelningumo tikslais, kad padengti sukauptus nuostolius ir atstatyti nuosavą kapitalą iki reikiamo dydžio.
  7. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių  suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  8. Pritarta Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimui.
  9. Pateikta informacija apie pajinių įnašų grąžinimo tvarką.

 

Išsamiai su priimtais nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Centro kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas. 

Teikti informaciją apie įvykusį susirinkimą įgaliota Centro kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoja Vilma Ližaitienė, tel. 837 224436, el. p. centrounija@lku.lt

          

Kredito unijos valdyba

ĮVYKO EILINIS PAKARTOTINIS CENTRO KREDITO UNIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Klauskite mūsų