ĮVYKO EILINIS PAKARTOTINIS CENTRO KREDITO UNIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

ĮVYKO EILINIS PAKARTOTINIS CENTRO KREDITO UNIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Reaguojant  į 2020-03-14 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos laikotarpiu nuo kovo mėn.  16 d. 00 val. iki kovo mėn. 30 d. 24 val. (vėliau karantinas buvo pratęstas iki balandžio mėn. 13 d. 24 val.) , Centro  kredito unijos eilinis pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas balandžio mėn. 08 d. 16 val. gyvai nebuvo organizuojamas, balsavimas buvo vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto. 

2020 m. balandžio mėn. 08 d. duomenimis Centro KU pajininkų registre buvo 1979  tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d.,  pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas įvykdytas, susirinkimas įvyko, nes iš viso balsavo daugiau kaip 5 % balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių.

Supažindiname su Centro kredito unijos visuotinio narių susirinkimo priimtais sprendimais:

  1. Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita
  2. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita
  3. Teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys
  5. Patvirtintas pateiktas pelno paskirstymo projektas
  6. Patvirtinta 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata
  7. Pritarta Unijos pateiktam veiklos planui su iškeltais pelningumo tikslais, kad padengti sukauptus nuostolius ir atstatyti nuosavą kapitalą iki reikiamo dydžio
  8. Nauja valdybos nare išrinkta Kamilė Matusevičienė
  9. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių  suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Išsamiai su priimtais nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Centro kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas. 

Teikti informaciją apie įvykusį susirinkimą įgaliota Centro kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoja Vilma Ližaitienė, tel. 837 224436, el.p. centrounija@lku.lt

Centro KU 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Kredito unijos valdyba

ĮVYKO EILINIS PAKARTOTINIS CENTRO KREDITO UNIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Klauskite mūsų