Pranešimas Centro kredito unijos nariams

PRANEŠIMAS


Informuojame, kad 2019 m. kovo 28 d. A.Mickevičiaus g. 40 B, Kaune, įvyko Centro kredito unijos pakartotinis visuotinis Centro kredito unijos narių susirinkimas.

Supažindiname su Centro kredito unijos visuotinio narių susirinkimo priimtais sprendimais:

 1. Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita

 2. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita

 3. Teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita

 4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys

 5. Patvirtintas pateiktas pelno paskirstymo projektas

 6. Patvirtinta 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata

 7. Unija pateikė veiklos planą su iškeltais pelningumo tikslais, kad padengti sukauptus nuostolius ir atstatyti nuosavą kapitalą iki reikiamo dydžio

 8. Naujais valdybos nariais išrinkti Giedrius Ambrasa ir Židrūnė Chailenko, valdybos pirmininku Giedrius Ambrasa

 9. Nauja paskolų komiteto nare išrinkta Giedrė Bukelienė, paskolų komiteto pirmininke Giedrė Bukelienė

10. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu , sudaryti sandorius, kai sandorių  suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

11. Patvirtintas audito įmonės 2019 metų darbo apmokėjimo limitas

12. Diskusijos

 

Išsamiai su priimtais nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Centro kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu A.Mickevičiaus g. 40, Kaunas.

Teikti informaciją apie įvykusį susirinkimą įgaliota Centro kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoja Vilma Ližaitienė, tel. 837 224436, el.p. centrounija@lku.lt

          Kredito unijos valdyba

Pranešimas Centro kredito unijos nariams
Klauskite mūsų