Pranešimas Centro kredito unijos nariams

          Informuojame, kad  2019 m. kovo 27 d. 16 val. šaukiamas Centro kredito unijos  eilinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos patalpose, adresu A.Mickevičiaus g. 40, Kaune. Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:

 1. 2018 m. vidaus audito tarnybos ataskaita, jos įvertinimas.
 2. 2018 m. valdybos ataskaita, jos įvertinimas. 
 3. 2018 m. paskolų komiteto ataskaita, jos įvertinimas.
 4. 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas. 
 5. Pelno (nuostolio) paskirstymo projekto pristatymas ir nutarimo dėl pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
 6. 2019 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Informacija nariams dėl Lietuvos Kredito unijų įstatymo 32 str. 2 dalies pažeidimo.
 8. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimas.
 9. Paskolų komiteto narių  ir paskolų komiteto pirmininko rinkimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limito koregavimas.
 12. Einamieji klausimai.

 

          Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose nuo 2019 m. kovo 17 d, adresu A.Mickevičiaus g. 40, Kaunas. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal Centro kredito unijos valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo visuotiniame narių susirinkime tvarką.

 

         2019 m. kovo 27 d. nesusirinkus reikiamam kredito unijos narių skaičiui, pakartotinas kredito unijos narių susirinkimas  vyks 2019 m kovo 28 d. 16.00 val. adresu A.Mickevičiaus g. 40B (kavinė ,,Keturi metų laikai"), Kaunas. Darbotvarkė numatoma tokia pati.

      

         Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota Centro kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoja Vilma Ližaitienė, tel. 837 224436, el.p. centrounija@lku.lt.

 

     Kredito unijos valdyba

Pranešimas Centro kredito unijos nariams
Klauskite mūsų