2020 m. balandžio mėn. 06 d. 16 val. šaukiamas Centro kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS

 

Informuojame, kad  2020 m. balandžio mėn. 06 d. 16 val. šaukiamas Centro kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos patalpose, adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas. Skelbiama susirinkimo darbotvarkė:

 

  1. 2019 m. vidaus audito tarnybos  ataskaita, jos įvertinimas.
  2. 2019 m. valdybos ataskaita, jos įvertinimas. 
  3. 2019 m. paskolų komiteto ataskaita, jos įvertinimas.
  4. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas. 
  5. Pelno (nuostolio) paskirstymo projekto pristatymas ir nutarimo dėl pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.
  6. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  7. Informacija nariams dėl Lietuvos Kredito unijų įstatymo 32 str. 2 dalies pažeidimo
  8. Valdybos nario rinkimas.
  9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  10. Einamieji klausimai.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose nuo 2020 m. balandžio mėn. 01d., adresu A. Mickevičiaus g. 40, Kaunas. Unijos narys, nedalyvaujantis VNS, gali balsuoti iš anksto raštu pagal Centro kredito unijos valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo visuotiniame narių susirinkime, tvarką.

 

        2020 m. balandžio mėn. 06 d. nesusirinkus reikiamam kredito unijos narių skaičiui, pakartotinas kredito unijos narių susirinkimas vyks 2020 m. balandžio mėn. 08 d. 16.00 val. adresu A. Mickevičiaus g. 40B, Kaunas (kavinė ,,Keturi metų laikai“). Darbotvarkė numatoma tokia pati.

       

Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota Centro kredito unijos administracijos vadovo pavaduotoja Vilma Ližaitienė, tel. 837 224436, el.p.  centrounija@lku.lt.

 

 

Narys, registruodamasis į susirinkimą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

 

          

Kredito unijos valdyba

2020 m. balandžio mėn. 06 d. 16 val. šaukiamas Centro kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas
Klauskite mūsų