Kredito unija – tai kooperatiniais pagrindais veikianti finansų institucija. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, norintis naudotis kredito unijos paslaugomis, privalo tapti jos nariu.


Kas gali tapti Centro kredito unijos nariu?

Centro kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba ar mokosi Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Kauno arba Kaišiadorių rajonų teritorijose.

Centro kredito unijos asocijuotais nariais gali tapti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Kauno ar Kaišiadorių rajonų teritorijoje buveinę turintys juridiniai asmenys:

 • asociacijos,
 • profesinės sąjungos,
 • religinės bendruomenės ir bendrijos,
 • sodininkų ir daugiabučių namų savininkų bendrijos,
 • viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos,
 • kooperatinės bendrovės (kooperatyvai),
 • žemės ūkio bendrovės.

Taip pat unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose Kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą.


Kaip tapti kredito unijos nariu?

Norėdami tapti nariu, turite Centro kredito unijos valdybai pateikti prašymą, atitikti narystės kriterijų, ir įnešti 30 Eur pajinį įnašą ir sumokėti vienkartinį stojamąjį mokestį (fiziniams asmenims – 20 Eur, juridiniams asmenims – 100 Eur).

 • Atvykti į Centro kredito unijos būstinę;
 • Užpildyti prašymą;
 • Įnešti pajų ir sumokėti stojamąjį nario mokestį.


Kas yra pajus?

Pajus – tai piniginis įnašas, kurį įmoka asmuo, stodamas į kooperatinę organizaciją. Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatyme numatyta, kad kiekvienas fizinis asmuo, norintis tapti kredito unijos nariu, turi įsigyti privalomą pajų (minimali pajaus vertė 30,00 Eur).

Pajus – tai Jūsų dalis kredito unijos kapitale, todėl būdamas nariu Jūs esate ne tik klientas, bet ir kredito unijos savininkas. Pajus leidžia naudotis visomis kredito unijos paslaugomis ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime.


Kaip išstoti iš kredito unijos narių?

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas nurodo išstojimo iš kredito unijos tvarką: 14 straipsnis. Išstojimas iš kredito unijos.

 • Kiekvienas kredito unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš kredito unijos, pranešęs apie tai raštu kredito unijos valdybai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki numatomo išstojimo. Sprendimą dėl išstojimo ir atsiskaitymo su išstojančiuoju priima kredito unijos valdyba.
 • Pajinis įnašas už pagrindinį pajų grąžinamas tik finansiniams metams pasibaigus, kredito unijos visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir priėmus nutarimą dėl pelno paskirstymo ir nuostolių atlyginimo tvarkos. Kredito unija, grąžindama asmeniui, kurio narystė kredito unijoje pasibaigė, jo pajinį įnašą už pagrindinį pajų, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į kredito unijos praėjusių metų patvirtintoje metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti”.
 • Norėdami išstoti iš unijos ir atsisakyti naudotis teikiamomis paslaugomis, turite atvykti į Centro kredito uniją ir užpildyti prašymą išstoti.
Klauskite mūsų